Friday, April 24, 2020

Swedish doctor pleads for help. Swedish government denies elderly patients oxygen therapy. Recommended treatment: To silently die on morphine!April 23, 2020

“We need professionals in other countries to question the decisions being made in Sweden because it’s extremely immoral towards our elderly patients that have built up the country…”. – Doctor Jon Tallinger

Swedish Doctor Jon Tallinger appeals for “outside help” in the following RAIR Foundation USA exclusive interview. Dr. Tallinger reveals that a local government directive (translated below) was sent to physicians instructing them not to refer elderly patients with the coronavirus to the hospital for intensive care or potential life-saving oxygen. Instead, Dr. Tallinger explains, physicians have been instructed to administer morphine which further complicates the absorption of oxygen and will make the patient “go to sleep forever.”


Please see the entire article here > RAIR Foundation (USA)

Tuesday, April 21, 2020

CLOSE all schools and preschools NOW !!!


Note: Public policy in Sweden demands that all junior school children need to still attend school !! 
Junior schools are still open!Therese Lindstrom's experience. Aged 44 years. No prior medical conditions. Stockholm Sweden. 
Originally published 21 April 2020. 

English translation following.


STÄNG alla skolor och förskolor NU!!!

Detta är jag tredje gången på akuten, dag 32 med covid-19. Denna bild är tagen från Södersjukhusets covid akut (14 april) när jag sökt för akut bröstsmärta och smärta i hjärt muskeln som då pågått i fem dagar. Innan dess har jag sökt akut hjälp två gånger för andnöd vilket varade i 10-12 dagar vilket började först dag 12 från att jag vaknade med halsont, snuva och huvudvärk. Det var precis 6 dagar efter att min 3 årige son blev sjuk en dag han kom hem från förskolan.

Han hade så kraftig hosta att vi fick åka ambulans till barnakuten KS morgonen den 6 Mars. Min son blev sjuk på sin förskola och efter det har hela vår värld förändrats. Min son blev frisk efter 10 dagar. Många sömnlösa nätter då jag lyssnade på hans raspande andningsnöd. Nu är jag själv inne på vecka 6 med covid-19 och är jag fortfarande sjuk och försöker vårda mig hemma sängliggande trots att jag borde få sjukhusvård men får ingen (inte prioriterad).

Hade FHM fått bestämma hade jag skickat min 8-åring utan symptom till skolan denna tid även då alla andra i familjen hemma var sjuka (pga skolplikt). Som tur är har vi en förstående skola och hon har varit hemma, annars hade hon asymptomatiskt tagit smittan till sina klasskamrater, lärare, föräldrar...deras arbetsplatser, kollegor, familjer o.s.v.


Det finns inga alternativ. 

STÄNG SKOLORNA NU! RÄDDA LIV! 


Dela mer än gärna.
- ThereseCLOSE all schools and preschools NOW !!!

This is my third time in the emergency, day 32 with covid-19. This picture is taken from the Southern Hospital's Covid emergency (April 14) when I searched for acute chest pain and heart pain that lasted for five days. Before that I have sought emergency help twice for shortness of breath which lasted for 10-12 days which first started on day 12 from the time I woke up with sore throat, cough and headache. It was exactly 6 days after my 3 year old son got sick one day he came home from preschool.

He had such a strong cough that we had to go by ambulance to the children's hospital KS the morning of 6 March. My son got sick at his preschool and after that, our whole world has changed. My son recovered after 10 days. Many sleepless nights as I listened to his rasping breathing difficulty. Now I'm on week 6 with covid-19 myself and I'm still sick and trying to nurse myself at home, even though I should receive hospital care but get none (not prioritized).

Had the FHM been able to decide, I would have sent my 8-year-old without symptoms to the school this time, even when everyone else in the family at home was ill (due to compulsory schooling). Luckily, we have an understanding school and she has been home, otherwise she would have asymptomatically taken the infection to her classmates, teachers, parents ... their workplaces, colleagues, families, etc.


There are no alternatives. 

CLOSE SCHOOLS NOW! SAVE LIVES!


Share. More than happy.
- Therese


Who cares?

July 4, 2020